Euroinženýr - EUR ING - je profesní označení, které mohou používat osoby zapsané v Registru FEANI.

Žadatel o udělení titulu EUR ING musí:

  • být absolventem školy, která byla akreditována FEANI a je zapsána v „Indexu FEANI“,
  • mít praxi „inženýrského“ charakteru a v předepsané délce,
  • být členem společnosti, která je členem Národního výboru FEANI,
  • potvrdit souhlas s Etickým kodexem FEANI,
  • zaplatit poplatek za registrační řízení ve výši stanovené pro příslušný kalendářní rok,
  • souhlasit s členstvím v Klubu EUR ING a placením každoročních příspěvků,
  • dobře ovládat alespoň jeden z oficiálních jazyků: angličtina, francouzština, němčina.

V současné době platí pro žadatele z České republiky, že musí být absolventem studia na některé ze škol akreditovaných FEANI, zakončeného státní zkouškou a přiznáním vysokoškolského titulu „inženýr“. Česká republika má akreditovány studijní obory vyučované na 13 fakultách českých vysokých technických škol (ČVUT v Praze, ZČU v Plzni, Technická univerzit v Liberci, Univerzita Pardubice, UNOB (VA Brno) a UTB ve Zlíně).

Pokud se týče inženýrské praxe požaduje se, aby žadatel doložil, že po předepsanou dobu vykonával práci „inženýrského” charakteru, tj. konstrukční, technologickou, projekční nebo se podílel na technických činnostech při realizaci technických děl. Základní výzkum, pedagogická nebo obecná manažérská práce se za praxi „inženýrského” charakteru nepovažují. Pro stanovení délky praxe a tedy okamžiku, kdy se může žadatel o udělení titulu EUR ING ucházet platí, že součet délky započitatelného vysokoškolského studia na akreditované škole a „inženýrské” praxe musí být sedm let. S ohledem na to, že ČR má akreditovány pouze pětileté studijní obory, je minimální potřebná doba praxe dva roky. Pro naplnění podmínky členství ve společnosti, která je součástí FEANI, musí být žadatel členem alespoň jedné z 67 organizací sdružených v ČSVTS nebo členem Asociace strojních inženýrů. Svým podpisem pod Etický kodex FEANI potvrzuje žadatel, že se jeho principy bude při výkonu své inženýrské profese řídit. Požadované jazykové znalosti mají být na úrovni, která mu umožňuje běžnou komunikaci se zahraničními partnery, především v technické oblasti, v níž euroinženýr pracuje.

Jaký význam má titul EUR ING pro svého nositele?

Přiznáním titulu EUR ING osvědčuje Evropská federace národních inženýrských asociací, že jeho nositel absolvoval inženýrskou školu, která poskytuje vzdělání na evropské úrovni a že získal základní inženýrskou praxi. Pro zaměstnavatele se stává doklad o udělení titulu EUR ING garancí profesní inženýrské kvality. Stále ve větší míře slouží tento titul v Evropě jako doklad o profesní zdatnosti inženýrů, kteří se ucházejí o zaměstnání v jiné zemi, než ve které absolvovali vysokoškolské studium, nebo u zahraničních firem působících v mateřské zemi uchazeče. Rovněž je respektován některými autorizačními institucemi při dokládání vzdělání ale i praxe. Nositel titulu EUR ING se dostává do zvýhodněného postavení při přijímání do zaměstnání i při dojednávání platových podmínek ve srovnání s ostatními inženýry. Mnohé firmy uvádějí počet euroinženýrů, které zaměstnávají jako doklad kvality jejich tvůrčího kolektivu v konkurenčním úsilí o uplatnění se na trhu a při propagaci svých produktů. Euroinženýři mají právo na informace o činnosti orgánů FEANI a osobní nehmotnou výhodou je podpora poskytovaná při vyhledávání vhodných partnerů v členských zemích FEANI, např. s využitím „Registru FEANI“.