Engineers Europe je evropská federace národních inženýrských asociací. Vznikla transformací Feani, kdy na valné hromadě Feani dne 6.10.2022 bylo rozhodnuto o přejmenovaní této organizace na Engineers Europe. Je to federace profesionálních inženýrů, která byla založena v roce 1951, několik let po skončení 2. světové války, skupinou francouzských a německých inženýrů, kteří se snažili prostřednictvím techniky, která byla jejich společným polem působnosti, usnadnit prosperující a mírový rozvoj evropské společnosti. K této iniciativě se připojilo sdružení ze sedmi evropských zemí, včetně Československa.

Dnes je ve federaci Engineers Europe zastoupeno 33 národních výborů evropských států, které sdružují více než 350 národních inženýrských asociací, které jsou ve svých zemích uznávány jako zástupci inženýrské profese na národní úrovni. Prostřednictvím těchto národních asociací zastupuje Engineers Europe zájmy přibližně 6 milionů profesionálních inženýrů v Evropě. Členskými státy jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Severní Makedonie, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Turecko a Velká Británie a Severního Irska.

Engineers Europe je zakládajícím členem Světové federace inženýrských organizací (WFEO) a spolupracuje s mnoha dalšími organizacemi zabývajícími se inženýrskými a technickými otázkami a inženýrským vzděláváním. Je oficiálně uznána Evropskou komisí jako zástupce inženýrské profese v Evropě. Federace má také poradní status u UNESCO, UNIDO a Rady Evropy.

Jejím posláním je zajišťovat, aby odborná kvalifikace inženýrů členských zemí byla uznávána v Evropě i celosvětově, prosazovat odpovídající uznání a roli inženýrské profese, vést inženýry k odpovědnosti vůči společnosti a usilovat o odstraňování zábran jejich volného pohybu a o nediskriminované uplatnění bez ohledu na hranice států. Rozvíjí spolupráci národních a mezinárodních organizací zabývajících se inženýrskou problematikou a vytváří vazby k státním i mezinárodním vládním institucím i k organizacím nevládního charakteru, s cílem zastupovat v nich zájmy evropské inženýrské komunity. Usiluje o jednotný hlas pro inženýrskou profesi v Evropě a chce potvrzovat a rozvíjet profesní identitu inženýrů.

Engineers Europe spolupracuje pouze s jedním národním výborem v každé členské zemi. O členství může požádat každá země z evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Nejvyšším orgánem Engineers Europe je valná hromada, ve které mají zastoupení všechny národní výbory. V čele stojí Prezident a výkonná rada. Za organizační záležitosti odpovídá sekretariát, který sídlí v Bruselu. Pro efektivní prosazování svého poslání a cílů zřizuje Engineers Europe stálé komise a pracovní skupiny. Evropská monitorovací komise sleduje systémy vzdělávání inženýrů v jednotlivých členských státech a provádí akreditaci vysokých inženýrských škol podle pravidel na kterých se členové dohodly a je nejvyšším orgánem zodpovědným za udělování certifikátu EUR ING.

Česká republika se stala řádným členem dne 28. 9. 1995 na základě rozhodnutí valné hromady Feani, konané v Budapešti.

Prohlášení Engineers Europe 2024

 

Co je Engineers Europe Český národní výbor (ČNV)?

Engineers Europe Český národní výbor je zřízen Českým svazem vědeckotechnických společností z.s.. Jeho členy je všech 67 spolků sdružených v ČSVTS a ČKAIT. Nejvyšším orgánem Engineers Europe ČNV je Shromáždění. Záležitostmi akreditace vysokých škol a uznávání profesní kvalifikace se zabývá Česká monitorovací komise Engineers Europe. Jejími členy jsou rektory jmenovaní zástupci českých technických vysokých škol a zástupci společností - členů Engineers Europe ČNV, představitelé průmyslu, vládních a veřejných institucí, vědeckovýzkumných organizací. Jeho činnost se řídí organizačním řádem Engineers Europe Český národní výbor.